Tietosuojaseloste

Rekisterinpitäjällä on tietosuoja-asetuksen mukaan velvollisuus informoida selkeällä tavalla rekisteröityjä. Tämä seloste täyttää informointivelvoitteen.

1. Rekisterinpitäjä

Haulerman Oy

Yhteystiedot:
Akselintie 12
20200 Turku
Suomi

Yhteystiedot rekisteriä koskevissa asioissa:

Haulerman Oy
Akselintie 12
20200 Turku
+358 400 526 302
info@haulerman.com

2. Rekisteröidyt

Haulerman Oy:n (myöhemmin Haulerman) asiakkuuteen ja muuhun asialliseen yhteyteen perustuva asiakasrekisteri.

3. Rekisterin pitämisen peruste ja käyttötarkoitus

 • Henkilötietoja käsitellään rekisteröidyn asiakassuhteen perusteella
 • Henkilötietoja käsitellään suostumuksen perusteella

Henkilötietojen käsittelyn ja rekisterin käyttötarkoitus

Henkilötietoja käsitellään vain ennalta määriteltyihin tarkoituksiin, jotka ovat seuraavat:

 • Asiakassuhteiden hoitaminen
 • Sidosryhmien informoimiseen
 • Suoramarkkinointi
 • Analytiikka

4. Rekisteriin tallennettavat henkilötiedot

Asiakasrekisteri sisältää seuraavat tiedot:

 • etunimi
 • sukunimi
 • sähköpostiosoite
 • puhelinnumero
 • viesti/viestit
 • asiakastyyppi
 • rekisteröitymisaika
 • asiakkaan mahdollinen hyväksyminen tai kielto tietojensa luovuttamiseen ja käsittelyyn suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia varten
 • analytiikan tieto (kohta 5.)

5. Anonymisoitu tieto

Jotta voisimme kehittää verkkopalveluitamme voimme käyttää kolmannen osapuolen analyysityökaluja. Tällaisia työkaluja ovat mm. Google Analytics. Tietojen kerääminen on automaattista, ja tiedot anonymisoidaan keräysvaiheessa. Kerättyjä tietoja on mm:

 • IP-osoite (ja sijaintimaa)
 • Käyttäjän toiminta verkkopalvelussa
 • Käytetyn laitteen tyyppi
 • Selaimen tyyppi ja kieliasetukset
 • Referrer-tieto

Lisää tietoa analytiikan anonymisoinnista: https://support.google.com/analytics/answer/2763052?hl=en

6. Analytiikan käyttö

Käytämme anonymisoitua analytiikkaa säännönmukaisesti:

 • Markkina- ja muiden tutkimusten, analyysien ja raporttien tekemiseen ja kohdentamiseen
 • Käytettävyyden ja toimivuuden varmistamiseen sekä väärinkäytösten tutkimiseen
 • Liiketoiminnan suunnitteluun sekä tuotekehitykseen
 • Palveluiden tuottamiseen, ylläpitoon, suojaamiseen ja kehittämiseen
 • Palveluiden personointiin ja markkinoinnin kohdentamiseen

7. Evästeet ja muut seurantatekniikat

Verkkopalvelu sisältää myös kolmansien osapuolten, kuten mittaus- ja seurantapalveluiden, evästeitä (”keksejä”). Kolmannet osapuolet voivat asettaa evästeitä päätelaitteellesi Verkkopalveluiden käytön yhteydessä. Kolmannet osapuolet voivat käyttää evästeistä saatua anonymisoitua tietoa kohdennettua mainontaa varten muissa verkkopalveluissa. Verkkopalvelumme saattavat myös sisältää sosiaalisen median liitännäisiä.

Käytämme Googlen reCAPTCHA-palvelua varmistaaksemme että lomakkeiden lähettäjänä on luonnollinen henkilö. Palveluun kuuluu IP-osoitteen ja muiden reCAPTCHA-palvelun tarvitsemien tietojen lähettäminen Googlelle. Tarkistuksen yhteydessä sovelletaan Google Inc:n tietosuojakäytäntöjä. Lisätietoa Google Inc:n tietosuojakäytännöistä löydät palvelun nettisivuilta: https://policies.google.com/privacy?hl=fi&gl=fi

8. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet, joiden käyttämistä koskevat pyynnöt tulee tehdä kirjallisena ja omakätisesti allekirjoitettuna, tai henkilökohtaisesti osoitteeseen Haulerman Oy, Akselintie 12 20200 Turku.

Tarkastusoikeus

Rekisteröity voi tarkistaa tallentamamme henkilötiedot.

Oikeus tietojen oikaisemiseen

Rekisteröity voi pyytää oikaisemaan häntä koskevat virheelliset tai puutteelliset tiedot.

Vastustamisoikeus

Rekisteröity voi vastustaa henkilötietojen käsittelyä, mikäli kokee, että henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti.

Suoramarkkinointikielto

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojen käyttäminen suoramarkkinointiin.

Poisto-oikeus

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää tietojen poistamista, jos tietojen käsittely ei ole tarpeen. Käsittelemme poistopyynnön, jonka jälkeen joko poistamme tiedot tai ilmoitamme perustellun syyn, miksi tietoja ei voida poistaa.

On huomioitava, että rekisterinpitäjällä voi olla lakisääteinen tai muu oikeus olla poistamatta pyydettyä tietoa. Rekisterinpitäjällä on velvollisuus säilyttää kirjanpitoaineisto Kirjanpitolaissa (luku 2, 10 §) määritellyn ajan (10 vuotta) mukaisesti. Tämän vuoksi kirjanpitoon liittyvää aineistoa ei voida poistaa ennen määräajan umpeutumista.

Suostumuksen peruuttaminen

Jos rekisteröityä koskeva henkilötietojen käsittely perustuu ainoastaan suostumukseen, eikä esim. asiakkuuteen tai jäsenyyteen, voi rekisteröity peruuttaa suostumuksen.

Rekisteröity voi valittaa päätöksestä tietosuojavaltuutetulle

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että rajoitamme kiistanalaisten tietojen käsittelyä siksi aikaa, kunnes asia saadaan ratkaistua.

Valitusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle kantelu, jos hän kokee, että rikomme henkilötietoja käsitellessämme voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä.

Tietosuojavaltuutetun yhteystiedot: www.tietosuoja.fi/fi/index/yhteystiedot.html

9. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisterin yhteys- ja asiakkuustiedot saadaan rekisteröidyltä asiakassuhteen tai asiallisen yhteyden syntyessä ja sen aikana rekisteröidyn rekisterinpitäjälle tekemistä ilmoituksista. Asiakas voi myös luovuttaa tietojaan verkkolomakkeen kautta. Tämän lisäksi henkilötietoja voidaan kerätä muun muassa rekisterinpitäjän toimintoihin liittyvistä sosiaalisista medioista, joissa rekisteröityneestä henkilöstä on tietoa saatavilla.

Anonymisoitu tieto kerätään kolmansien osapuolien analytiikkatyökalujen avulla, kuten Google Analytics ja palvelimen tiedoista.

10. Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Olemme varmistaneet, että kaikki palveluntarjoajamme noudattavat tietosuojalainsäädäntöä. Emme luovuta EU-alueen ulkopuolelle henkilötietoja, jollei yritys ole liittynyt Privacy Shield –järjestelmään.

11. Käsittelyn kesto

 • Henkilötietoja käsitellään pääsääntöisesti niin kauan, kuin asiakkuus on voimassa
 • Anonymisoituja tietoja säilytetään 26 kuukautta

12. Henkilötietojen käsittelijät

Asiakastietoja käsittelevät henkilöt, jotka hoitavat asiakassuhdetta tai sidosryhmätoimintaa. Rekisteriin on myös pääsy työntekijöillä, jotka vastaavat palvelintoiminnan ylläpidosta. Voimme myös ulkoistaa henkilötietojen käsittelyn osittain kolmannelle osapuolelle, jolloin takaamme sopimusjärjestelyin, että henkilötietoja käsitellään voimassa olevan tietosuojalainsäädännön mukaisesti ja muutoin asianmukaisesti.

13. Tietojen siirto EU:n ulkopuolelle

Tietoja siirretään säännönmukaisesti EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle. Kun tietoja siirretään EU:n ja ETA:n ulkopuolelle, huolehdimme henkilötietojen suojan riittävästä tasosta muun muassa sopimalla henkilötietojen luottamuksellisuuteen ja käsittelyyn liittyvistä asioista lainsäädännön edellyttämällä tavalla.

14. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisteriin on pääsy vain Haulerman Oy:n työntekijöillä.

Sähköinen aineisto:
Asiakastietoja sisältävän järjestelmän käyttöön ja asiakastietojen muuttamiseen ovat oikeutettuja vain ne työntekijät, joilla työnsä puolesta on oikeus käsitellä asiakastietoja. Heitä sitoo vaitiolovelvollisuus. Kullakin käyttäjällä on oma käyttäjätunnus ja salasana järjestelmään. Tiedot kerätään tietokantoihin, jotka suojataan asianmukaisesti alan standardien mukaisesti. Tietokannat ja niiden varmuuskopiot sijaitsevat lukituissa ja vartioiduissa tiloissa ja tietoihin pääsevät käsiksi vain tietyt ennalta nimetyt henkilöt. Näissä ehdoissa kuvattujen tilanteiden lisäksi tietoja kerrotaan tai luovutetaan ulkopuolisille vain lakiin perustuvan ilmoitusvelvollisuuden johdosta, kuten asiakkaan omasta pyynnöstä tai viranomaisen lakiin perustuvasta pyynnöstä.

Manuaalinen aineisto:
Säilytetään lukitussa tilassa ja sinne on pääsy vain asiaankuuluvilla henkilöillä.

Ratkaisee ongelman

Kuorman purku ja lastaus onnistuu haastavissakin olosuhteissa.

Kustannustehokkuus

Hyödynnä koko tavaratila tehokkaasti yhden henkilön toimesta.

Turvallisuus

Käsittele raskaita ja hankalan mallisia kappaleita turvallisesti.

  Miten voimme auttaa?

  Ole hyvä ja ota yhteyttä. Räätälöimme juuri teille sopivan ratkaisun!